Σπουδές-Πτυχία

2010, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Board Cerified EBOPRAS)

2016, Διδακτορική διατριβή, με βαθμό «Άριστα» στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με θέμα: "Η επίδραση της λεπτίνης στην νεοαγγειογένεση και την επιβίωση τυχαίων δερματικών κρημνών. Πειραματική μελέτη σε επίμυες"

2004, Διδακτορική διατριβή, με βαθμό «Άριστα» στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης με θέμα: «Φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική νεότερων μακρολιδών και κινολονών στη θεραπεία του εμπυήματος σε κονίκλους

Απρίλιος 2008, Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής

1993 - 1999, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1992 - 1993, Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ